לפני החתימה על החוזה

ליקויי בנייה יכולים להיות נתונים למחלוקת משפטית בין הקבלן לבין רוכש הדירה. כדי למנוע את האפשרות של הקבלן לטעון שאין חריגה בין המוגדר בחוזה לבין המצב בפועל רצוי לחתום על החוזה רק לאחר בדיקה מקצועית ומעמיקה שלו. לכן, כדאי שלא להיחפז בחתימה על החוזה אלא לקבל חוות דעת של אנשי מקצוע מטעמך – אדריכל, מהנדס בניין, עורך דין באשר לכתוב בחוזה המכר ובמפרט הטכני. כדי להימנע ממחלוקת באשר לדברים שסוכמו בעל פה בינך לבין הקבלן (כל "הסכמה", "הבטחה", "הבנה") וודא שהם מופיעים בחוזה באופן ברור וחד משמעי בהתאם למה שסוכם ביניכם לפני החתימה על החוזה. בבית המשפט יהיה לך קשה להוכיח ולתבוע דברים שנאמרו בעל פה ושאינם כתובים בחוזה. הבדיקה שלפני החתימה על החוזה צריכה לוודא שהקבלן מילא במפרט הטכני את כל הפרטים באופן מדויק ומפורט. הימנע מלחתום על סעיף שקובע כי עצם קבלת הדירה על ידך מהווה הוכחה לכך שהדירה נמסרה לך במצב תקין ומושלם בהתאם למפרט הטכני.

קבלה מסודרת של החזקה בדירה

את החזקה על הדירה תקפיד לקבל בצורה מסודרת ללא חיפזון ולאחר מתן הודעה בזמן סביר מראש כדי שתוכל להיערך לקבלת החזקה באופן המיטבי שיאפשר לך לגלות אם קיימים ליקויי בניה גלויים לעין ונסתרים מהעין. לכן, רצוי לקבל את החזקה על הדירה לאחר שטיפת הרצפה וניקוי הכלים הסניטריים על ידי הקבלן כדי שתוכל לראות אם יש פגמים. מומלץ מאוד לערוך בדק בית ובדיקת ליקויי בניה על ידי גורם מקצועי.

בדק בית וליקויי בניה

בכל מקרה הקפד על ביצוע בדיקה יסודית של הדירה לפני קבלת החזקה על ידך. הבדיקה יכולה להיעשות על ידך, אבל מומלץ שהבדיקה תיעשה על ידי בא כוח מקצועי מטעמך – רצוי מהנדס בנייה שמתמחה בבדק בית וליקויי בניה. לפני קבלת החזקה בדירה ולאחר ביצוע בדק הבית דאג לעריכת פרוטוקול מסירה ברור ומפורט. הפרוטוקול צריך לכלול את פירוט כל הליקויים בדירה (אם נמצאו כאלה) וכן את האופן בו יתוקנו ומועד סיום התיקונים. יתכן שלאחר קבלת הדירה תמצא ליקויים שלא היו ידועים לך קודם לכן. עליך לפנות בכתב ללא שיהוי לקבלן ולפרט בפנייה את ליקויי הבניה. נהוג שבתום שנת מגורים ראשונה הקבלן מטפל בכל הליקויים, למעט ליקויים שמוסכם שיש להסירם בדחיפות.

תקופת אחריות הקבלן

אחריות הקבלן, על פי התיקון לחוק המכר (דירות) מאוגוסט 1990, מתחלקת לשתי תקופות:

א.     תקופת הבדק – שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה והיא נמשכת משנה עד שבע שנים על פי מהות הליקוי.

ב.     תקופת אחריות – תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

תקופת הבדק נמשכת על פי מהות הליקוי כמפורט:

א.     צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים.

ב.     חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים.

ג.      מכונות, מנועים ודוודים – שלוש שנים.

ד.      קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים.

ה.     שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים.

ו.       שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים.

ז.      סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים.

ח.     קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים.

ט.     כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

חשוב להדגיש שחוזה המכר אינו יכול לקצר את תקופת הבדק ואת תקופת האחריות שבתום תקופת הבדק. זאת מכיוון שהקבלן חייב לטפל בליקויים בהתאם לדרישות החוק כפי שפורט לעיל.

ההבדל בין שתי התקופות (תקופת הבדק ותקופת האחריות בתום תקופת הבדק) הוא שבתקופת הבדק חלה חובה על הקבלן לתקן את הליקוי , אלא אם הוא הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה, ולעומת זאת בתקופת האחריות חובת ההוכחה מוטלת על רוכש הדירה. כאשר הדייר לא דואג לתחזוקה נאותה של הנכס, הקבלן לא מחויב לתקן את הליקויים שהתהוו באשמת הדייר.

 

לסיכום, המדריך לרוכשי דירה מקבלן מביא בפניך את דרישות החוק לתקופת האחריות של הקבלן, הוא מציע לערוך בדיקת בדק בית וליקויי בניה או באופן עצמאי על ידי הרוכש או באופן מקצועי על ידי מהנדס בניין שמתמחה בבדק בית וליקויי בניה. כמו כן הוא מדגיש את חשיבות ונחיצות קבלה מסודרת של הדירה מבלי להיחפז תוך התבססות על המפורט בחוזה המכר ובמפרט הטכני.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

מדור פרסום מתוך אינדקס מתקינים וספקי שירות באתר securiTip

        מתקיני מערכות אזעקה שעומדים בקריטריוני הסף של אתר securiTip

 

בדק בית וליקויי בניה