אודות securiTip

תנאי השימוש באתר

פורטל securiTip (סקיוריטיפ) שכתובתו www.securitip.co.il (“האתר”) מנוהל ומופעל על ידי אקסיגו פתרונות עסקיים בע”מ, ח.פ. 514144534 (“הנהלת האתר” או “החברה”). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (“התקנון”). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.

בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח “גולש” או “משתמש” הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד. המונח “הנהלת האתר” או “החברה” כולל את עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המידע המופיע באתר

 1. “securiTip” הנו אתר תוכן הפועל ברשת האינטרנט ומרכז עבור גולשי האתר מידע על מוצרים, בעלי מקצוע וספקישירותים בתחומי הביטחון, בטיחות וביטוח.
 2. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים (טיפים, מאמרים וסרטוני הדרכה) המופיעים באתר אינם מהווים המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים כלשהם.
 3. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

פרסומות

 1.  “securiTip” הנו אתר העשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.
 2. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה לרבות את מוצרי המפרסם ושירותיו.
 3. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו ב”securiTip”. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
 4. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב”securiTip” תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-“securiTip” או ירכשו באמצעותן.

הצעות מחיר למוצרי ביטוח

 1. הצעות מחיר למוצר ביטוח (מוצר ביטוח: תכנית ביטוח באחד מענפי הביטוח, כמשמעם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח [ענפי ביטוח]) ניתנות באופן ישיר על ידי סוכני הביטוח ו/או סוכנויות הביטוח המציגים באתר (להלן: “סוכנים”) והם הנושאים באחריות למוצר הנמכר.
 2. מובהר ומודגש בזאת כי אתר “securiTip” איננו משווק או מוכר מוצרי ביטוח. מכירת מוצר הביטוח נעשית אך ורק על ידי הסוכנים. החברה איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר בזמן נתון הגולש יכול לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח המוצגות ו/או מיוצגות באתר.
 3. אתר “securiTip” איננו פועל כבעל הפוליסה ואיננו נושא באחריות כלשהי לפוליסה או בחיווי דעה לגביה.
 4. באתר “securiTip” אין כל מידע בדבר תנאי מוצר הביטוח וטיבו. ציון שם מוצר הביטוח באתר לא ייחשב כמסירת מידע על תנאי מוצר הביטוח וטיבו.
 5. הנהלת האתר איננה ולא תהיה מעורבת בכל שלבי ההתקשרות בין הגולש לבין הסוכנים, לרבות במשא ומתן בכל הקשור לקביעת מחיר או כל תנאי אחר בתנאי ההתקשרות ביניהם.
 6. אתר “securiTip” לא מייצג את הגולשים או את הסוכנים, בכל שלבי ההתקשרות בין הגולשים לסוכנים.
 7. עובדי אתר “securiTip” אינם מועסקים על ידי הסוכנים, והסוכנים אינם מועסקים  באתר.
 8. אתר “securiTip” לא מקיים קשר עם הגולשים, לרבות עם לקוח פוטנציאלי, ביחס למוצר הביטוח המשווק, מלבד במקרים בהם הנהלת האתר מעוניינת להתעדכן מהגולש באם ומתי הוא קיבל מהסוכנים התייחסות לבקשתו לקבל הצעת מחיר מהם.
 9. אתר “securiTip” יהיה מחוייב, ככל שיידרש על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון (להלן: “הממונה”), בהעברת מידע לממונה ויאפשר לממונה לקיים ביקורת אצלו בנוגע לשירותים שניתנו לסוכנים.

אופן השימוש בשירותי האתר

 1. “securiTip” הנו אתר הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך לאתר הנך מצהיר שאתה מעל גיל 18. בהרשמתך באמצעות המייל או באמצעות פייסבוק, נקבל את המייל והטלפון שלך בכדי לשמור על קשר, ולצורך זיהוי באתר. אנחנו שומרים על הפרטיות ואבטחת המידע שלך. ובמקרה הצורך, תמיד תוכל לבקש למחוק את החשבון באמצעות המייל: info@securitip.co.il.
 2. באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר) בעיון ובקפידה את תנאי השימוש באתר. אם אתה (או הוריך, או האפוטרופוס) אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 3. בהרשמתך לאתר הנך רשאי לעשות שימוש בכל דפי האתר ולצפות בכל דפי הגולשים הרשומים למעט במקרים שיוגבלו ע”י הנהלת האתר עפ”י שיקול דעתה בלבד.
 4. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש אשר מוגבל ומוקצב בתכני האתר לתקופה מוגבלת בזמן בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר בלבד.
 5. בנוסף מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
 6. רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
 7. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר לרבות בפרטי הגולשים באתר.
 8. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.
 9. בהרשמתך לאתר הינך מתחייב להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע”י הנהלת האתר.
 10. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-“securiTip”, לרבות בכל מדור באתר. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת הגולשים את התכנים המתפרסמים.
 11. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

אספקת השירות

 1. במקרה של תקלות טכניות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי החברה שאינן בשליטת החברה, תהיה החברה מחויבת לספק למשתמש מיד לאחר תום התקלה את השירות, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.

מידע הנמסר ע”י הגולשים ב-“securiTip

 1. המידע הנמסר לפרסום ב-“securiTip” יהיה בחלקו מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט למעט מנויי האתר. אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-“securiTip” או בעקבות פרסום פרטים אישיים.
 2. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתרו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות “securiTip” או במקרה של שימוש בשירותי “securiTip” לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
 3. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע”י משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים חסויים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג’, פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.
 5. אתר “securiTip” מאפשר לך לתת הרשאה להנהלת האתר להכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות  בתיקון 40 לחוק הבזק לרבות בכל הקשור למשלוח הודעות פרסום באמצעות הודעות SMS ו/או בכל טכנולוגיה אחרת אשר עושה שימוש במשלוח פרסומות באמצעות טלפון נייד.

גישה לאתר “securiTip

 1. הגישה לאתר יכול ותהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בו יותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם בתשלום או באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.

קישורים

 1. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-“securiTip” יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מ- “securiTip” קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא ב-“securiTip” קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 2. “securiTip” לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

מספרים וירטואליים

 1. האתר עשוי לכלול מספרים וירטואליים בכרטיסי העסק ובדפי פרופיל העסק המוצגים בו. מספר וירטואלי הינו מספר טלפון שאין לו שיוך קבוע לקו טלפון מסוים. השימוש בו מאפשר להנהלת האתר מידוד שיחות וניתוחים סטטיסטיים כגון: כמות שיחות למספר, זמני שיחות, משך השיחה. המספרים הוירטואליים מנותבים על ידי ספק שנבחר על ידי הנהלת האתר אל קווי הטלפון של בתי עסק המציגים באתר.
 2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל המספרים הוירטואליים שימצאו ב-“securiTip” יוצגו באופן קבוע עבור כרטיס עסק ו/או דף פרופיל עסק מסוים. הנהלת האתר רשאית להסיר מ- “securiTip” מספרים וירטואליים שנכללו בעבר, או להוסיף מספרים וירטואליים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 3. הנהלת האתר יכולה לקבל מספק המספרים הוירטואליים שירות הקלטת שיחה וזאת מבלי להודיע על כך לגולשים באתר.
 4. הנהלת האתר מתחייבת כי עבור השימוש במספר וירטואלי אין עלות שימוש נוספת מצד המתקשר.
 5. השימוש במספר הוירטואלי על ידי הגולש מעיד על הסכמתו המלאה לתנאים אלה (סעיפים 43-39 שלעיל).

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-“securiTip” לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של “securiTip”, “סקיוריטיפ” ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.
 2. ב-“securiTip” עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא”ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.
 4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
 5. השם סקיוריטיפ, השם securiTip, הסימן T בעיצובו באתר הינם סימנים הרשומים כסימן מסחר ® ואין לעשות באחד מהם או בשלושתם שימוש כלשהו ללא הסכמה בכתב מראש מאת הנהלת האתר.

אחריות הנהלת האתר

 1. השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
 2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו של המידע  וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל של משתמשי האתר ו/או בכרטיסי העסק ודפי פרופיל העסק המופיעים באתר לרבות בגין פרטי המוצרים ו/או השירותים המוצעים. מובהר ומודגש בזאת כי אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה.
 3. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-“securiTip” על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
 4. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי “securiTip” לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 5. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי משתמשי האתר בגין מקרה פריצה למסד הנתונים של האתר, גניבת מידע משרתי האתר,  שימוש במידע המצוי באתר בידי גורמים עוינים ו/או בלתי מורשים ולרבות עשיית שימוש במידע הקשור לגולשי האתר ולפרטיהם האישיים. 

מידע האסור בפרסום

 1. הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:

(1) להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין; (2) להימנע מהצפת תגובות למאמרים ו/או טיפים ו/או סרטוני הדרכה בהודעות סרק; (3) לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פרופיל המשתמש (“לקוח פרטי” או “לקוח עסקי/מוסדי”) באתר; (4) לא לשלוח הודעות באופן המעורר תלונות מצד המקבלים; (5) לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, לשון הרע על אדם, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין; (6) להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; (7) לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים; (8) לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; (9) לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל”, “SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים; (10) לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

חסימת גישה

 1. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.
 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

מחיקת מידע

 1. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
 2. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
 4. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.
 5. כאשר מגיעה בקשה למחוק מידע של משתמש באתר, ראשית נעשית בדיקה מול המשתמש שאכן הבקשה הגיעה ממנו ולא באמצעות גורם אנושי ו/או דיגיטלי המתחזה להיות המשתמש עצמו, שזו לא הודעה שנשלחה ללא ידיעתו, על ידי תוקף או צד שלישי לא ידוע. הבדיקה נעשית ישירות מול המשתמש באמצעות מייל ו/או /ווטסאפ ו/או טלפונית (באמצעות לפחות שתיים מדרכי הפנייה האלה). באם עולה ספק אצל הנהלת האתר המשתמש מתבקש לשלוח תצלום של מסמכים שיוכיחו את הזהות שלו. מודגש ומובהר שמחיקת המידע איננה כוללת מחיקת קבצי לוגים המלמדים על כניסה לאתר וקבלת שירות דיגיטלי באמצעות האתר. זאת מכיוון שמידע שנמצא בשרתי גיבוי קשה מאוד למחוק, במיוחד אם הגיבויים האלה הם קבועים או על מדיה פיסית. לפני השלמת המחיקה המשתמש מתבקש לחתום על כתב שחרור הנהלת האתר מתביעות. כלומר, המשתמש מוותר מפורשות על תביעה כלשהיא על המחיקה ועל דברים שנעשו לפני המחיקה.
 6. מודגש למשתמש שבישראל שכיום אין שום חובה חוקית למחוק את המידע ועל כן מחיקת המידע תיעשה בהתאם לחובה החוקית, אם וכאשר תהיה כזו. עם זאת, ככל שהנהלת האתר תמצא לנכון לבצע את המחיקה היא תבוצע.
 7. עם זאת מובטח למשתמש שהנהלת האתר איננה פונה בשגרת פעילות האתר למשתמש אלא אם השאיר את פרטיו בטופס בקשה להצעת מחיר וזאת אך ורק בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר לצורך בקרה שהוא קיבל מענה לבקשתו.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.

תמיכה טכנית

 1. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.
 2. בהירשמך לאתר הנך מצהיר כי להנהלת האתר אין כל חובה להדריך ולייעץ בכל נושא הקשור לשימוש באתר מעבר למפורט בו.

שיפוי

 1. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

 דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר “securiTip” יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בארבעת ערי המחוז: תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע.
 3. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.
 4. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה – כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.
תמחור מהיר